kunskap + inkludering + förståelse
= DEMOKRATI

Om Safe Space

Verksamheten Safe Space drivs av Flamman Socialt förebyggande centrum med syftet att värna demokratin mot alla typer av antidemokratiska beteenden som kan leda till våldsbejakande extremism. Vår målgrupp är unga i åldern 13–29 år samt yrkesverksamma som möter unga i sitt arbete.

Vi arbetar för att unga ska bli sedda och hörda och för att ge unga verktyg och möjligheter att påverka, både sitt eget liv och i samhället. På så vis verkar vi också för att minska risken för att unga rekryteras till antidemokratiska miljöer och grupperingar. Genom utbildningar och konsultation höjer vi kunskapen bland yrkesverksamma och instanser som möter unga. Inom Safe Space finns även ett mentorskapsprogram där våra mentorer fungerar som förebilder och coacher som stöttar och vägleder unga.

Alla som arbetar i Safe Space har spetskompetens inom olika fält. I teamet ingår beteendevetare, socionomer, statsvetare, konflikthanterare, samhällsvetare och teologer samt erfarna praktiker med expertis inom radikalisering, våldsbejakande extremism och socialt förebyggande arbete med barn och unga. Genom att samla all kompetens under ett tak fungerar vi som en samlad resurs till samhällets alla instanser.

Till resurscentret Safe Space kan du vända dig för att få råd, kunskap, utbildning och stöd i bemötande och hur du hanterar situationer med unga som befinner sig i riskzon eller uppvisar någon form av antidemokratiska beteenden. Safe Space erbjuder bland annat:

  1. Sakkunnighet/Expertis kring antidemokratiska- och normbrytande beteenden, radikalisering och våldsbejakande extremism.
  2. Fältarbete/uppsökande verksamhet genom våra fältarbetare som arbetar uppsökande i hela Malmö och som har särskild kompetens kring antidemokratiska beteenden, radikalisering och våldsbejakande extremism.
  3. Kunskaps- och dialognätverk som består av samarbetspartners, kommunala förvaltningar, organisationer och civilsamhällesaktörer. Syftet med nätverket är att skapa ett kontaktnät för att utbyta erfarenheter, kunskap och stödja varandra i arbetet mot radikalisering och våldsbejakande extremism.
  4. Samtal och stöd erbjuds till unga, deras anhöriga och yrkesverksamma som kommer i kontakt med ungdomar i sitt arbete. Samtalen utgår alltid ifrån den enskildes behov med målet att skapa trygga förutsättningar.
  5. Utbildningar riktade till både unga och yrkesverksamma för att öka kunskapen och ge verktyg i arbetet mot radikalisering och våldsbejakande extremism. Läs mer om våra utbildningar här.
  6. Unga positiva förebilder som verkar som en del av vårt demokratifrämjande arbete genom att bland annat skapa events för ungdomar och fungera som ungas länk till vuxenvärlden.
  7. Safe Space Hoppa Av riktar sig till unga som visar tecken på antidemokratiska beteenden eller befinner sig i utsatta miljöer. Stödet individanpassas efter bedömning av vårt projektteam. Exempel på element som kan ingå är stöd i konflikthantering, demokratifrämjande aktiviteter, teologisk och ideologisk samtalsserie eller programmet Safe Space Hoppa Av.

 

Aktuellt på Safe Space

Event

Nyheter

Våra partners