kunskap + inkludering + förståelse
= DEMOKRATI

Safe Space Malmö

Safe Space Malmö drivs av Flamman Socialt förebyggande centrum och arbetar för att värna demokratin mot alla typer av antidemokratiska beteenden som kan leda till våldsbejakande extremism. Vår målgrupp är unga i åldern 13-29 och yrkesverksamma som möter unga i sitt arbete.

Vi arbetar för att unga ska bli sedda och hörda, för att lyfta deras röster och ge dem verktyg för att påverka. På så vis verkar vi också för att minska risken för att unga hamnar i antidemokratiska miljöer. Genom utbildningar och konsultation höjer vi kunskapen bland yrkesverksamma och instanser som möter unga. Vi driver även ett mentorskapsprogram för unga där våra mentorer fungerar som förebilder och coacher som stöttar och vägleder unga.

Alla som arbetar i Safe Space har spetskompetens inom olika fält. I teamet ingår beteendevetare, socionom, statsvetare, konflikthanterare, samhällsvetare och teolog samt erfarna praktiker med expertis inom radikalisering, våldsbejakande extremism och socialt förebyggande arbete för barn och ungdomar.

Genom att samla all kompetens under ett tak fungerar vi som en resurs till samhällets alla instanser, på alla nivåer och verkar för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism.

Till resurscentret Safe Space Malmö kan du vända dig för att få råd, kunskap, utbildningar och stöd i hur du hanterar situationer med unga som tros ha påverkats. Vi verkar i hela landet och erbjuder:

  1. Sakkunnighet. Kring radikalisering, våldsbejakande extremism och andra antidemokratiska beteenden.
  2. Fältarbete/uppsökande verksamhet. Fältarbetare som arbetar uppsökande i hela Malmö med särskild kompetens kring ungas inkludering, radikalisering och våldsbejakande extremism. CEWS står för den metodik som fältarbetarna utgår från i sitt arbete. Arbetet handlar främst om att bygga nätverk samt utbilda unga och yrkesverksamma i CEWS-metodiken.
  3. Kunskap- och dialognätverk som består av samarbetspartners, relevanta förvaltningar, organisationer och civilsamhällesaktörer. Syftet med nätverket är att skapa ett kontaktnät för att utbyta erfarenheter, kunskap och stödja varandra samt tillsammans ta fram insatser och åtgärdsprogram.
  4. Samtal och stöd. Erbjuds till unga, deras anhöriga och yrkesverksamma som kommer i kontakt med ungdomar i sitt arbete. Samtalen utgår alltid ifrån den enskildes behov och handlar om att skapa trygga förutsättningar.
  5. Utbildningar. Riktade till både unga och yrkesverksamma som bland annat ger kunskap och verktyg kring antidemokratiska beteenden, radikalisering och de tre våldsbejakande miljöerna. Läs mer om våra utbildningar här.
  6. Ungdomsambassadörer. Verkar som positiva förebilder som en del av vårt demokratifrämjande arbete. De skapar events för ungdomar och fungerar som ungas länk till vuxenvärlden.
  7. Åtgärdsprogrammet. Riktar sig till unga som visar tecken på antidemokratiska beteenden eller befinner sig i utsatta miljöer. Stödet individanpassas efter bedömning av projektteamet. Exempel på element som kan ingå är utbildning i konflikthantering eller demokrati, teologisk samtalsserie eller programmet Hoppa Av.

Safe Space Malmö bildades 2017 genom stöd från Allmänna Arvsfonden.

Aktuellt på Safe Space

Event

Nyheter

Våra partners