kunskap + inkludering + förståelse
= DEMOKRATI

Safe Space Malmö

Safe Space Malmö drivs av Flamman Ungdomarnas Hus och finansieras av Allmänna Arvsfonden. Vi arbetar för att värna demokratin mot antidemokratiska beteenden, radikalisering och våldsbejakande extremism bland unga i åldern 13-25. Vi arbetar långsiktigt med demokratifrämjande arbete med olika målgrupper så som unga, yrkesverksamma och verksamheter som möter unga eller som arbetar med liknande frågor på olika sätt. Vi erbjuder bland annat olika utbildningar både för yrkesverksamma och ungdomar. Vidare erbjuder vi mentorsverksamhet där våra mentorer agerar som förebilder och coacher och stödjer våra ungdomar samt våra ungdomsambassadörer som driver olika ungdomsevent. Syftet med vårt arbete är att höja kunskapsnivån kring de tre våldsbejakande miljöerna, höger-, vänster- och religiös profilerad extremism samt demokratifrågor såsom jämställdhet och inkludering. Inom ramen för vårt arbete bedriver vi även omvärldsbevakning både kring aktuella händelser men även gällande forskningen kring våldsbejakande extremism för att kunna hållas oss uppdaterade och arbeta i linje med aktuell forskningen. Läs mer om omvärldsbevakningen här.

Alla som jobbar i Safe Space har olika expertis inom olika fält. I teamet har vi socionomer, statsvetare, konflikthanterare, samhällsvetare, teolog och psykolog, som alla har erfarenheter av att arbeta med dessa frågor på olika sätt. Specialkompetensen och åtgärdsprogrammen som demokratistärkande workshops och föreläsningar, utbildningar till yrkesverksamma och ledare på gräsrotsnivå- sammanförs under samma tak för att kunna vara en resurs till samhällets alla instanser på alla nivåer och för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism.

Till resurscentret i Safe Space Malmö kan man vända sig för att få råd, kunskap, utbildningar och stöd i hur man hanterar situationer med unga som tros ha påverkats. Resurscentret erbjuder Malmö, skåne och hela landet:

  1. Specialkompetens, kring radikalisering, våldsbejakande extremism och andra antidemokratiska beteenden.
  2. Cews-team, är fältarbetare som arbetar uppsökande i hela Malmö som har särskild kompetens kring ungas inkludering, radikalisering och våldsbejakande extremism. CEWS står för den metodik som fältarbetarna utgår från i sitt arbete. De arbetar mycket med att nätverka samt utbilda unga och yrkesverksamma i CEWS-metodiken. Läs mer om Cews-teamet här.
  3. Cews-nätverket, är ett nätverk som Cews-teamet bygger av alla de träffar och utbildar. Nätverket består av samarbetspartners, relevanta förvaltningar, organisationer och civilsamhällesaktörer. Syftet med nätverket är att skapa ett kontaktnät för att utbyta erfarenheter, kunskap och stödja varandra samt tillsammans ta fram insatser och åtgärdsprogram.
  4. Samtal och stöd, erbjuds till unga, deras anhöriga och yrkesverksamma som kommer i kontakt med ungdomar i deras arbete. Samtalen utgår alltid ifrån den enskildes behov och handlar om att skapa trygga förutsättningar.
  5. Utbildningar, till både unga och yrkesverksamma som ger kunskap och verktyg. Det finns olika utbildningar och workshops där syftet är att höja kunskapen kring antidemokratiska beteenden, radikalisering och de tre våldsbejakande miljöerna.
  6. Ungdomsambassadörer, är verksamhetens demokratifrämjande insatser som positiva förebilder. De skapar events för ungdomar och är ungas länk till vuxenvärlden.
  7. Åtgärdsprogrammet, riktar sig till unga som visar tecken på antidemokratiska beteenden och befinner sig i utsatta miljöer. Dessa får stöd på olika sätt efter bedömning av projektteamet, exempelvis utbildning i konflikthantering eller demokrati, teologisk samtalsserie eller programmet Hoppa Av.

Aktuellt på Safe Space

Event

Nyheter

Våra partners