Nyhetsbrev 12

Hej alla i Safe Space nätverk!

Hej alla i Safe space nätverk! Tack för att du följer oss och vårt förebyggande arbete mot radikalisering och våldsbejakande extremism bland barn och unga i södra Sverige.

Det är för närvarande mycket som sker i vårt arbete inom extremism på Flamman socialt förebyggande centrum (SFC). Safe space, vår paraply verksamhet inom extremism har utökats med flera verksamheter som alla arbetar mot radikalisering och våldsbejakande extremism på olika sätt som vi kommer att presentera nedan. Vi har ett alldeles nystartat projekt Unga mot Extremism, och arbetet fortsätter i våra verksamheter Extremkoll och Safe Space avhopparprogram.

Här nedan kommer lite korta sammanställningar på vad som skett i våra projekt det senaste!
Safe Space


I Safe Space arbetar vi nu med utveckling av vår verksamhet. Vi håller dels på att utveckla vårt utbildningsmaterial tillsammans med olika aktörer, och vi arbetar med att utveckla samt utöka vårt fältarbete för att nå unga i riskzon. Detta för att nå vårt mål att stötta unga individer i riskzon mot att hamna i radikala och extremistiska miljöer. I Safe Space arbetar vi också nu med att se över efterfrågningar och nya aktörer för att kunna erbjuda nya och standard utbildningar kring radikalisering och våldsbejakande extremism. Detta arbete är kopplat till vårt mål att arbeta förebyggande. Vi arbetar också just nu med att utveckla vårt anhörigstöd.

Safe Space avhopparprogram

Safe Space avhopparprogram är en verksamhet som vi på Flamman SFC bedriver för att stödja individer som ligger i riskzon för att radikaliseras, personer som har radikaliseras, eller befinner sig extremistiska grupper. Vi stöttar dessa individer i att lämna dessa miljöer, i samarbete med olika aktörer i civilsamhället, kommuner och andra instanser. Individerna vi stöttar får antingen stöd vid enstaka tillfällen eller under en längre tid, detta utefter individens behov. Är du som privatperson eller din organisation intresserad av Safe Space avhopparprogram kan ni gärna kontakta oss.

Unga mot Extremism

Vårt senaste projekt Unga mot Extremism startade i oktober 2020 och sedan dess har en uppstartsperiod skett med nya anställda för projektet på Flammans SFC och med vår samarbetspartner Studiefrämjandet. I projektet samarbetar vi med ett antal kommuner i Skåne och Blekinge där vi kommer att hålla i studiecirklar med unga män där de får samtala kring ämnen och orsaker som enligt forskning visar sig vara riskfaktorer för att unga ansluter sig till våldsbejakande miljöer. Dessa kan vara maskulinitetsnormer, samhällsstrukturer, psykisk ohälsa och känsloreglering medmera. Under projektet kommer unga även att bjuda in politiker, tjänstemän, skolor och andra aktörer till samtal där de unga själva får presentera deras förslag på hur man kan förebygga våldsbejakande extremism lokalt. Vi arbetar just nu tillsammans med Studiefrämjandet samt våra experter med att ta fram materialet till studiecirklarna. Vi håller även intensivt på med arbetet att starta upp projektet i våra tre pilotkommuner i Skåne och Blekinge. Målet är att under projektets gång starta upp projektet med tillhörande studiecirklar i totalt 10 kommuner runtom i Skåne och Blekinge.

Extremkoll

Extremkoll håller nu på med att avsluta sitt andra projektår och arbetet fortgår med att färdigställa vår onlineportal Extremkoll.se med informativa och intressanta artiklar och videor för unga inom ämnen som förklarar vad våldsbejakande extremism är, och orsaker till varför man kan riskera att hamna i dessa miljöer. Vi har även tät kontakt med vår samarbetspartner Agera Värmland som hjälper oss i framtagandet av materialet och med att utbilda unga i ämnet. En av de medverkande på Extremkoll, Peter Sundin på Agera Värmland har varit och föreläst för vår samarbetsskola i Malmö om sitt liv som före detta högerextremist. Flamman SFC har också nyligen haft föreläsningar med elever på gymnasieskolan om källkritik, kritiskt tänkande och hur man upptäcker hatbudskap.

I vårt nyhetsbrev presenterar vi också delar av den senaste forskningen och senaste nytt om metoderna för att förhindra våldsbejakande extremism. Trevlig läsning!

Finland enda landet som sammanställer en offentlig rapport

I december 2019 beslutade man i Finland om ett åtgärdsprogram för att förebygga radikalisering och våldsbejakande extremism som skall implementeras under åren 2019- 2023. Vad som är speciellt med Finlands angreppssätt är att man varje år sammanställer en offentlig rapport som redogör för de gångna årets åtgärder och resultat. Detta rapporteras vara ett sätt för att skapa ett större medvetande och kunskap om våldsbejakande extremism och radikalisering bland befolkningen i ett förebyggande syfte.

Läs mer här:
https://valtioneuvosto.fi/sv/-/1410869/de-forebyggande-atgarderna-mot-valdsbejakande-extremism-och-radikalisering-framskrider

Borgmästaren i London har lanserat en app för att rapportera terroristmaterial

I London har man tagit fram en app för att individer ska kunna rapportera terroristmaterial på nätet. Detta efter ett initiativ av borgmästare Sadiq Khan. Appen är konstruerad så att individer runt om i Storbritannien på ett enkelt sätt ska kunna rapportera länkar och inlägg med terroristmaterial. Rapporten sker anonymt och skickas till den nationella Counter Terrorism Referral Unit (CTIRU) för granskning och borttagande. Detta möjliggör för att alla med en smartphone kan rapportera terroristmaterial online. I en tid där en stor del av radikaliseringen sker på nätet via material och inlägg kan detta vara en effektiv förebyggande åtgärd som andra länder skulle kunna ta efter.

Läs mer här:
https://www.london.gov.uk/press-releases/mayoral/the-ireportit-app-has-been-funded-by-city-hall

Undersökning om gemensamma karaktärsegenskaper hos medlemmar i Qanon-rörelsen

Efter händelserna kring stormningen av kapitolium i Washington den 6 januari i år där ett antal individer visade sig vara anhängare till Qanon teorin, har University of Marylands National consortium for the Study of Terrorism and Counter Terrorism gjort en undersökning som kartlägger Qanon anhängare som begått ideologiskt motiverade brott i USA och deras personliga bakgrund och egenskaper. Undersökningen visade bland annat att av 61 personer som är anhängare till Qanon och begått ideologiskt motiverade brott var 15 av dem kvinnor. Medelåldern var 42 år och 10 av 61 var för närvarande arbetslösa, medans ett antal var pensionerade. 19 stycken hade tidigare arresterats för brott som inte varit ideologiskt motiverade, och 11 personer hade någon form av militär bakgrund. Något särskilt intressant i undersökningen är kanske att 44 av individerna hade haft något form av trauma som hänt innan sin radikalisering. Ett ännu högre antal, 83 % av kvinnorna hade varit med om ett trauma i form av psykiskt eller sexuellt utnyttjande av deras barn av en partnet eller familjemedlem. Enligt forskarna har dessa kvinnor blivit indragna i konspirationsteorin genom narrativet att de ska bekämpa barn trafficking och sexuellt utnyttjande av barn. En ytterligare gemensam faktor som hittades i undersökningen var att 68 % av individerna hade innan deras radikalisering någon form av problem med psykisk ohälsa. Läs gärna vidare i artikeln nedan.

Läs mer här:
https://www.start.umd.edu/publication/qanon-offenders-united-states

Lägesrapport från Filippinerna

I Philippinerna rapporterade Asia Foundation under hösten 2020 att åtgärder för att förhindra våldsbejakande extremism i landet riskerar att förbise lokala faktorer som leder till konflikter och våldsbejakande extremism. Den decennier långa konflikten i Mindanao regionen i landets södra delar är fortfarande pågående, där ett ökat antal självmordsattacker har skett under 2019 och 2020. Den senaste attacken i augusti 2020 ska ha utförts av änkor och extremister från gruppen Abu Sayyaf Group (ASG) där 14 personer dödades och 75 personer skadades. Det var även i Mindanao konflikten som IS beblandades sig i under 2017 när IS försökte skapa en islamisk stat i sydostasien, i just Mindanao, och anropade krigare till Filippinerna. Delar av Abu Sayyaf ska sedan 2014 ha allierat sig med IS.

Filippinernas kongress antog i juni 2020 en Anti-terrorism act, som syftade till att förhindra terrorism i regionen Mindanao och andra delar av landet. Lägesrapporten från Asia foundation anger att denna bestämmelse har fått kritik för att ha varit för säkerhets fokuserad när det gäller att förhindra och motverka våldsbejakande extremism. Detta då för lite initiativ har gjorts kring att agera på grundorsakerna, som livskvalitén hos individerna i regionen, trots att det är en drivande faktor i våldsbejakande extremism. Enligt Asia Foundation är konflikten i Mindanao i mindre grad driven av ideologi, utan till större del av lokala faktorer. Dessa lokala faktorer är inte minst materiella brister för individer som också kan skapa en känsla av relativ deprivering, att man saknar resurser som man har rätt till, men även faktorer som svagt styre i regionen och att den osäkra situationen i regionen utnyttjas av olagliga affärsverksamheter. Lägesrapporten sätter emfas på vikten av att synpunkter som leder till beslut tas från den lokala nivån och inte bara från den statliga nivån i Manila.

Läs mer här:
https://asiafoundation.org/wp-content/uploads/2021/01/Peripheral-Vision-4_X-Border-Local-Research-Network_Fall2020.pd

ICESCO presenterar sin strategi mot våldsbejakande extremism

Islamic World Educational, Scientific, and Cultural Organization (ICESCO) presenterade i februari i år sin strategi mot våldsbejakande extremism under en internationell konferens som hölls av The Moroccan Observatory on Extremism and Violence. ICESCO berättade att deras strategi bygger på förebyggande insatser inom utbildning och kultur. I strategin ingår även åtgärder för psykologisk rehabilitering och individers ekonomiska utveckling. Strategin syftar också till att bemöta polarisering i samhället och öka individens psykologiska förmåga att försonas med sig själv och med samhället.

Som del i i ICESCOs strategi har man även 2020 antagit en treårigt samarbete mot våldsbejakande extremism tillsammans med Moroccos Religious Scholars Association, även kallad Rabita Mohammadia of Ulemas. Samarbetet innebär förebyggande åtgärder mot extremism inom främst utbildningsområdet, i form av nätverkande med universitet, framtagande av utbildningsprogram för att bryta ner extrema narrativ samt att översätta och publicera utbildningsmaterial som ämnar att motverka våldsbejakande extremism. Rabitas uppgift i samarbetet är bland annat att motverka extrema tolkningar av koranen genom att överse utbildningen hos studenter och forskare inom religion och främja toleranta värderingar inom islam.

Läs mer här:
https://www.icesco.org/en/2021/02/17/icesco-presents-its-strategy-at-international-conference-on-countering-violent-extremism/

https://northafricapost.com/38642-isesco-moroccos-islamic-scholars-join-efforts-to-counter-extremism.html

Studie som ger en bild av Incel-rörelsens eventuella våldsbenägenhet

International center for the study of violent extremism har presenterat en studie som ämnar att fylla tomrummet när det gäller den lilla mängd forskning som finns kring Incel-rörelsen och till vilken grad rörelsen är ett hot mot allmänheten, och kan klassas som en terroristgrupp. Genom enkätsvar från personer som befinner sig på ett av Incel-rörelsens största online communities har forskare från centret analyserat svaren och kommit till slutsatser som ger en något bättre bild av hur våldsbenägna rörelsen verkligen är.

Studien innehåller många intressanta svar på vad Incels ideologi är och dess utbreddhet bland medlemmar, men angående studiens huvudsyfte som vara att utröna individerna i rörelsens våldsbenägenhet så var svaren något tudelade. Forskarna kom fram till att den stora antalet individer i rörelsen är ensamma, deprimerade, men inte våldsbenägna. Medverkandet på online plattformarna gav individerna både stöd, förståelse och gemenskap, men visade sig även öka deras deras känsla av depression, självmordsbenägenhet och misogyni. Den ökade misogynin påpekade forskarna har en koppling till ökat stöd för våldshandlingar och attityder. Samtidigt kom studien också fram till att individer som identifierade sig som våldsamma innan de började befinna sig för online plattformar för incels, uppgav att deras våldsbenägenhet ökade av att vara på plattformarna. Likväl, individer som uppgav att det innan de började befinna sig på incel plattformar hade någon grad av misogyna tankar, uppgav att dessa tankar har förstärkts av deras medverkan på incels online plattformar.

Läs mer här:
https://www.icsve.org/involuntary-celibates-experiences-of-and-grievance-over-sexual-exclusion-and-the-potential-threat-of-violence-among-those-active-in-an-online-incel-forum/

Tysklands säkerhetstjänst vill klassa AFD som misstänkt högerextremism och få rätt att övervaka partiet

Safe Space första nyhetsbrev för i år avslutas i Tyskland där det tredje största partiet AFD (Alternativ För Tyskland) nyligen klassades som ett “misstänkt fall av” högerextremism och ett hot mot demokratin av den tyska säkerhetstjänsten. Detta innebär att Tysklands säkerhetstjänst får rätt att övervaka partiet som är det största av landets opinion partier. Detta efter att en rapport sammanställts med över 1000 uttalanden från partimedlemmar på olika nivåer, som strider mot den fria demokratiska ordningen. Värt att påpeka är att förvaltningsrätten i Köln därefter har förbjudit säkerhetstjänstens rätt att övervaka AFD fram tills att en överklagan om ärendet från AFD själva har tagits upp i domstol.
Att ett helt parti uppfattas vara ett hot mot landets demokrati är dock ovanligt och uppseendeväckande. Det återstår att se vad det kommer att innebära framöver för Tyskland och om liknande kommer att ske även i andra länder.

Läs mer här:
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/tysk-sakerhetstjanst-far-overvaka-hogernationalistiska-afd