Nyhetsbrev 13

Hej alla i Safe Space nätverk! 

Tack för att du följer oss och vårt förebyggande arbete mot radikalisering och våldsbejakande extremism bland barn och unga i södra Sverige.   

Här nedan kommer lite korta sammanställningar på vad som skett i våra verksamheter det senaste!

Safe Space


 

Safe Space

I verksamheten Safe Space arbetar vi förebyggande mot antidemokratiska beteenden, radikalisering och våldsbejakande extremism. Vi driver också avhopparverksamhet, Safe Space Hoppa av, som omfattar radikalisering och våldsbejakande extremism.

Nu har verksamheten Safe Space blivit utvärderat

Safe space Hoppa Av utvärderades nyligen av företaget Ramboll på uppdrag av vår finansiär CVE (Center mot Våldsbejakande Extremism) och resultatet var mycket positivt.

Utvärderingen visade att vi arbetar proaktivt, motverkande och förebyggande mot radikalisering. Dels genom vår uppsökande verksamhet, dels genom samarbete med skola, föreningar, nätverk och andra aktörer. Utvärderingen lade även vikt vid att vi, genom vår modell, kartlägger varje individs specifika risk- och skyddsfaktor och att våra insatser syftar till att minska riskfaktorer och stärka skyddsfaktorer. Att detta inkluderar både praktiskt-, socialt- och samtalsstöd och ofta en kombination av dessa tre, var något som uppmärksammades då detta är något som enligt forskning är effektivt för individer i riskzon, eller som redan har radikaliserats.

Även vår personal lyftes fram. Våra mentorers kunskap om de olika våldsbejakande extremistiska miljöerna, deras långa erfarenhet och förmåga att bemöta antidemokratiska uttryck och extremism, samt att vår personal ses som “trovärdiga budbärare” med kunskap om religion och ideologi uppges vara en viktig framgångsfaktor. Vidare uppmärksammas också våra insatser för att stärka relationer med individen och dess familj samt att stötta anhöriga i bemötandet av individen. Vårt anhörigstöd bedömdes både kunna förebygga radikalisering eller inträde i en extremistisk miljö, samt skapa förutsättningar för permanenta avhopp från en extremistisk miljö.

Sammantaget har vårt verksamhetsarbete mycket god måluppfyllelse enligt Rambolls utvärdering, något som stärker oss ytterligare i vårt dagliga arbete.

Utvärderingen i sin helhet kan ni läsa här

 

Vi ställer frågor till Fredrik Hermansen…

…socialsekreterare på Malmö stad om deras och vårt i Safe Space arbete mot våldsbejakande extremism:

– Vad har du och din organisation för roll när det kommer till arbete mot våldsbejakande extremism? 

Jag arbetar i Konsultationsteamet på Plattform Malmö, vi arbetar stadsövergripande med att förebygga radikalisering och hjälpa personer att lämna miljöer som är kopplade till våldsbejakande extremism. Vi stöttar anhöriga, skolor, socialtjänst, föreningar och myndigheter. Vi ser till att sprida kunskap och samordnar olika individuella stödinsatser.

– Kan du berätta lite om er orostelefon och hur man kommer i kontakt med er? 

En viktig del i vårt arbete är vår orostelefon. Hit kan personer som känner oro inför anhöriga eller andra personer i sin närhet som redan är eller på väg att dras in i en våldsbejakande extremistisk rörelse ringa för råd och stöd. Vår orostelefon är 040-34 05 50 och är bemannad måndag till fredag.

– Ni har ju ett samarbete med Safe Space sedan flera år tillbaka, vad ser du för goda effekter av det arbetet? 

För att kunna arbeta på ett bra sätt mot radikalisering måste man samarbeta och en framgångsfaktor i arbetet är det arbete som Safe Space utför när det kommer till att nå individer som är i behov av stöd och utforma individuella lösningar för dem.

– När det kommer till arbete mot våldsbejakande extremism, vad skulle du vilja se mer av i samhället?

Jag vill se mer goda exempel på hur samverkan mellan t ex myndigheter, skola, polis, civilsamhället, religiösa samfund och medborgarna skapar goda förutsättningar för dagens unga att känna sig som en del av samhället.

Tack, Fredrik för att vi fick ställa frågor till dig!

 

Extremkoll

Extremkoll är Sveriges första digitala plattform för unga mot våldsbejakande extremism. Genom extremkoll.se och våra sociala medier vill vi erbjuda unga kunskap och verktyg att stå emot våldsbejakande- och hatbudskap på nätet.

I Extremkoll har arbetet fortgått i rykande fart! Vi har publicerat flera nya artiklar riktade till främst unga, samt informativa och pedagogiska infographics som förklarar rörelser som incels och ekofascism. Flera nya videor finns nu också på plattformen, bland annat en videoföreläsning där en av våra experter Alyas Karmani, ledande psykolog inom radikalisering och våldsbejakande extremism från Storbritannien, pratar om hur vi kan förebygga att unga hamnar i våldsbejakande miljöer. Videon hittar du på delsidan för yrkesverksamma: https://extremkoll.se/hej-yrkesverksam.

Vi har också utvecklat vårt stöd till anhöriga genom en förälder- och anhörigguide, framtagen av vår socionom. Guiden erbjuder stöd för anhöriga som misstänker att en ungdom i dess närhet har påbörjat en radikaliseringsprocess och finns i både text och videoformat. Du hittar hela anhörigstödet på https://extremkoll.se/hej-anhorig.

Vi på Extremkoll vill även bjuda in er till vår officiella lansering av plattformen! Under en livesändning kommer vi att prata om bakgrunden till att vi skapat Extremkoll.se, ge en lägesbild av situationen kring radikalisering av unga på nätet, samt visa hur plattformen är uppbyggd och hur man kan använda sig av den som yrkesverksam, anhörig eller ungdom.

Lanseringen äger rum den 26 april klockan 15.00-16.00. Den sker digitalt och du behöver inte föranmäla dig. Klicka bara på länken nedan för att komma till sändningen. 

Länk till Livesänd lansering av Extremkoll:

https://youtu.be/7BJS7M1cg60 (ej aktivt längre)

 

Extremkoll – samverkansplattform

Syftet med Extremkoll – samverkansplattform (tidigare Extremkoll 2.0) är att skapa en digital plattform för yrkesverksamma i Sverige som arbetar för demokratiska värden samt mot antidemokratiska beteenden där de kan samverka, lära och tillsammans bli bättre. Plattformen kommer att vara en plats för kunskap, nätverkande, samverkan/stöd och kommunikation.

Uppbyggnaden av plattformen har påbörjats och som ett led i det har vi bland annat skickat ut enkäter till organisationer och andra aktörer inom målgruppen med syftet att samla in tankar, behov och önskemål kring plattformen. Svaren hjälper oss att skapa de bästa möjliga förutsättningar för att plattformen ska generera i ett nationellt, mer samlat och effektivt arbete för demokrati och mot antidemokratiska uttryck. Delta gärna i vår enkätundersökning!

Om du eller din organisation är intresserade av att veta mer om Extremkolls samverkansplattform eller är intresserad av att ingå i framtida referensgrupp, hör av dig till hej@extremkoll.se

Unga mot Extremism

Det har hänt mycket i Unga mot extremism den senaste tiden och här kommer en sammanfattning kring delar av arbetet som utförts.

Vi har haft uppstart av studiecirklar i Ängelholm, Kristianstad och Tomelilla. Studiecirkeln som heter ”Killar för förändring”, handlar bland annat om att skapa större medvetenhet kring maskulinitetsnormer, demokrati, hur samhället påverkar oss, samtal om självkänsla och identitet.

Framåt kommer vi nu också ha dialogmöten i Klippan och Karlskrona där vi haft våra studiecirklar. I dialogmötet kommer bland annat lokala politiker och tjänstepersoner delta för att lyssna på ungdomarnas (som deltagit i studiecirklarna) förslag kring förändring i sin kommun. Detta för att skapa bättre förutsättningar för unga och för att bidra till att minska risken för att unga ska utveckla antidemokratiska beteenden.

Vi har också haft uppstartsmöten med forskarna från Mittuniversitet som kommer utvärdera projektet Unga mot extremism. Utvärderingen kommer att studera vilka direkta resultat och kortsiktiga effekter projektet leder till, dels för de enskilda deltagarna som deltar i studiecirklarna, dels för det lokala verksamhetsfältet i området.
Vill ni veta mer om Unga mot extremism? Hör av er till oss på info@flammanmalmo.se!


I vårt nyhetsbrev presenterar vi också delar av det senaste nyheterna, forskningen och
metoderna för att förhindra radikalisering och våldsbejakande extremism. Trevlig läsning!


Studie om psykologin bakom icke-våldsamma aktioner

Varför väljer vissa att utföra våldsamma extremistiska handlingar, och vissa att skapa förändring via icke-våldsamma handlingar? Detta har studerats av United States Institute for Peace (USIP) som har släppt en intressant rapport i ämnet. Studien undersöker psykologiska och sociala faktorer som verkar ha inverkan på viljan att skapa förändring genom icke-våld genom att använda sig av Hirak rörelsen i Algeriet som exempel. Syftet med studien är att ge forskare, yrkesverksamma och beslutsfattare kunskap om hur man kan stärka och bibehålla engagemanget inom icke-våldsamma rörelser, samt hitta vägar som leder individer från våldsbejakande extremism. Läs mer om vad forskarna kom fram till i länken nedan.

Läs mer här:
https://www.usip.org/publications/2021/11/motives-benefits-and-sacred-values-examining-psychology-nonviolent-action-and 

Hindu-nationalistisk konspirationsteori har oroväckande utfall i indien

I Indien sprids enligt flera medier just nu en konspirationsteori som kallas “Love Jihad” som pekar ut muslimer som skyldiga till att lura hinduiska kvinnor till att gifta sig med dem, för att muslimer ska få majoritet över hinduer i Indien. Konspirationsteorin har enligt rapporteringar från Indien fått större spridning genom att det Hinduiska nationalistpartiet BJP skapat striktare lagar kring inter-religiösa äktenskap i ett antal stater där BJP partiet styr. Som ett resultat av konspirationsteorin har ett flertal muslimska män som blivit kära i och planerat att gifta sig med hinduiska flickvänner blivit attackerade, tagna i fängelse, tvungna till flykt och i värsta fall dödade. Detta enligt ett flertal nyhetssidor, däribland The Guardian.

Läs mer här:
https://www.theguardian.com/world/2022/jan/21/they-cut-him-into-pieces-indias-love-jihad-conspiracy-theory-turns-lethal 

Rapport som utvärderar evidensen i strategier för att motverka radikalisering

Institutet för Framtidsstudier har släppt en intressant rapport vid namn Counterradicalisation interventions – a review of the evidence som utvärderar de strategier och åtgärdsprogram som implementerats av stater och som syftar till att minska riskfaktorer för radikalisering. Utgångspunkten till rapporten är att många västerländska länder har strategier för att motverka riskfaktorer för radikalisering, och stärka skyddsfaktorer, men att få strategier har utvärderats och att få faktorer faktiskt har evidensbaserade bevis för att de har ett samband med radikalisering. På så vis pekar rapporten ut att många strategier har svaga metoder för att faktiskt motverka radikalisering.

I slutsatsen av rapporten anges att många evidensbaserade risk och skyddsfaktorer lyser med sin frånvaro i flera åtgärdsprogram som analyserats. Exempel på dessa var att motverka misogyna attityder, auktoritära och fundamentalistiska attityder, politisk extremism i stort och hot mellan grupper. Att skapa en förståelse för vikten av laglydighet var också en faktor som enbart en strategi i utvärderingen syftade till, trots att det är en faktor som forskarna till rapporten anger har den största skyddande effekten mot radikalisering.

Några goda exempel belyses dock också i studien, däribland en strategi från Nederländerna som ämnar att främja tolerans mellan grupper med olika etnisk tillhörighet och minska känslan av hot eller främlingsfientlighet. En annan strategi som enligt rapporten hade evidensbaserad effekt är från Storbritannien och drivs av ett muslimskt trossamfund där man använder samhällsutbildning samt gemensamma aktiviteter som exempelvis sport för att få olika människor att mötas, samtidigt som att man arbetar för att få unga att utveckla ett bättre psykiskt mående och utveckla “coping” strategier. Rapporten är intressant läsning för oss som arbetar för att motverka radikalisering och våldsbejakande extremism och gör att vi kan ställa oss frågor om vilka strategier som verkligen fungerar. 

Läs mer här:
https://www.iffs.se/publikationer/iffs-rapporter/counterradicalization-interventions-a-review-of-the-evidence/