Vad är radikalisering?

Processer in i våldsbejakande extremism brukar beskrivas som radikalisering. Begreppet beskriver ett socialt fenomen där en individ eller grupp använder eller förespråkar våld som metod för att uppnå sina politiska mål. Att vara radikaliserad innebär att man har radikala åsikter för hur man vill att samhället ska se ut eller fungera. Det är viktigt att poängtera skillnaden mellan begreppen radikal och radikaliserad, och inte tro att radikala tankar alltid handlar om acceptans av våldsutövande. Radikala åsikter i sig är inget fel, utan kan ofta vara utvecklande och välkomnat i ett demokratiskt samhälle. När vi pratar om radikaliserad och radikaliseringsprocesser så menar vi dock ett radikalt synsätt som inkluderar våld som metod för att förändra, och det är antidemokratiskt.


 

Vad är våldsbejakande extremism?

Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning, respekt för andra människors fri- och rättigheter och som främjar våld för att uppnå ett ideologiskt mål eller en samhällsförändring.


 

Vilka utmaningar står vi inför?

Det finns olika utmaningar i arbetet mot våldsbejakande radikalisering. En utmaning är att inte tappa hoppet och arbeta långsiktigt med de olika delarna som ingår i arbetet. Det innebär att man inte kan förändra samhället över en natt, ett långvarigt samarbete krävs där alla instanser i samhället är med. Men framförallt behövs kunskap. Vår största utmaning är brist på kunskap och samarbete med de unga själva. Det gäller att sprida kunskap om radikalisering, våldsbejakande extremism, vilka tecken som finns och hur man kan arbeta med frågan i sina verksamheter. En annan utmaning är att upptäcka personer som är på väg att radikaliseras på egen hand, de så kallade ensamvargar då dessa personer är mer slutna vilket innebär att fritidsledare och socialarbetare inte uppmärksammar dem lika lätt. En annan utmaning är gällande avradikalisering av dessa individer.


 

Vad är förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism/hur kan man förebygga våldsbejakande extremism?

Att förebygga våldsbejakande extremism är att förhindra att odemokratiska krafter får fäste i samhället. För att göra detta krävs ett väl fungerande och långsiktigt samarbete mellan de aktörer som på olika sätt berörs av frågan. Det handlar om både offentliga verksamheter så som kommun, skola, fritidsverksamhet, socialtjänst, polis och säkerhetspolis samt civilsamhällesaktörer så som idrottsföreningar, ungdomsorganisationer och religiösa samfund. Det innebär allt från att sprida kunskap om demokrati, våldsbejakande miljöer och samarbete till att arbeta med individer i riskzonen och med mer direkta insatser.


 

Är våldsbejakande extremism/radikalisering ett ungdomsfenomen?

En stor del av de som väljer att ansluta sig till våldsbejakande extremistmiljöer är ungdomar och unga vuxna. Det finns många orsaker till detta men mycket beror på att de samhällsproblem som ligger till grund för vissa individers radikalisering oftast drabbar ungdomar och unga vuxna. Aktiviteten inom dessa grupper tenderar att avta med åldern men det förekommer även radikalisering i vuxen ålder.