Inom Safe Space har vi ett brett perspektiv på radikalisering och våldsbejakande extremism med syftet att främja demokrati och förebygga alla typer av antidemokratiska beteenden. Våra föreläsare har expertkunskaper inom radikalisering och våldsbejakande extremism och närliggande områden samt lång praktisk erfarenhet av stödjande och konsulterande insatser gentemot både unga och yrkesverksamma.

Vi erbjuder färdiga utbildningspaket som finns i flera utbildningssteg samt skräddarsydda upplägg utifrån era behov och förkunskaper.

Ni kan antingen mejla oss på safespace@flammanmalmo.se för förfrågningar om utbildningar eller kontakta oss direkt via vårt intresseformulär på hemsidan.

Nedan listas exempel på våra utbildningar i steg 1. Kontakta oss för mer information om utbildningar i steg 2 och 3.

Radikalisering och våldsbejakande extremism

INTRODUKTION TILL VERKSAMHETEN- 15 min.
En presentation av Safe Space, vad vi verkar för och varför vi behövs. Vi ger också en introduktion till hur vi ser på det förebyggande arbetet av antidemokratiska beteenden i praktiken och vad vi erbjuder i Safe Space.

TIDIGA TECKEN PÅ RADIKALISERING – 45 min.
Hur kan vi upptäcka radikala och antidemokratiska tankar och mönster hos unga? Den här föreläsningen syftar till att skapa förståelse för hur unga kan uppvisa tidiga tecken på att ligga i riskzonen för att ansluta sig till extrema grupper.

RELIGIÖST PROFILERAD EXTREMISM – 45 min.
Radikalisering kan leda till olika slags uttryck för extremism. Religiöst profilerad extremism är en form av uttryck och ideologi, men hur tar den sig faktiskt i uttryck och vad grundar sig de religiösa värderingarna på? Kan religiöst profilerad extremism egentligen kopplas till en faktisk religion och dess värderingar?

HÖGEREXTREMISM OCH VÄNSTERAUTONOMA GRUPPER – 45 min.
Nazismens ideologi har haft samma grundidéer över tid. Men hur tar den sig i uttryck i dagens samhälle? I den här föreläsningen diskuterar vi begrepp så som alt-right och tar upp Sveriges koppling till alt-right rörelsen i USA. Vi diskuterar även vänsterautonoma grupper och hur de kan anses vara våldsbejakande och extrema trots att de ofta har mänskliga rättigheter som ideologisk grund.

VÅLDSBEJAKANDE BETEENDE KOPPLAT TILL KRIMINOLOGI – 45 min.
I dagens Sverige kan vi se olika uttryck för ungdomars missnöje i samhället. Ungdomars känsla av att inte känna gemenskap kan resultera i att de hamnar i kriminella kretsar. Hur långt är egentligen steget från att befinna sig i kriminella kretsar till att bli radikaliserad? Vilken koppling har kriminalitet till våldsbejakande extremism?

VÅLDSBEJAKANDE EXTREMISM UR ETT GENUSPERSPEKTIV – 45 min.
Extremism kan ta sig olika slags uttryck beroende på vilken ideologi den tillhör. Gemensamt för de alla är dock deras syn på könsroller och hur de försöker upprätthålla en förlegad stereotypisk bild av hur kvinnor och män ska verka. Denna syn grundar sig i ideologiska föreställningar.

PSYKOLOGISKA FAKTORER – 45 min.
Steget till radikalisering och övergång till extrema värderingar är inte alltid så lång. I den här föreläsningen talar vi om den psykologiska process som leder till radikalisering. Vi talar även om huruvida alla kan bli radikaliserade och undersöker var människans tendenser för våldsamt beteende har sitt ursprung.

WORKSHOP – 60 min.
Kopplat till någon av ovanstående föreläsningar.

För yrkesverksamma

INTRODUKTION TILL VERKSAMHETEN – 10 min.
Presentation av Safe Space arbete och vilka  tjänster vi erbjuder.

WORKSHOP – DEMOKRATI OCH INTRODUKTION KRING RADIKALISERING OCH VÅLDSBEJAKANDE EXTREMISM – 110 min.
Föreläsning i kombination med workshop som ger en fördjupning i ämnet demokrati och vad begreppet faktiskt innebär i dagens samhälle. Hur kan radikaliseringsprocessen se ut och vad finns det för olika uttryck och ideologier kopplade till extremism? Det är några av frågorna vi kommer att ge svar på under denna workshop.

WORKSHOP – HUR SKAPAR VI SAFE SPACE? – 90 min.
Hur viktig är er delaktighet och lyhördhet för att stärka unga människor ni möter? Hur kan ni i er verksamhet skapa en inkluderande och motiverande miljö? Vilka verktyg behöver unga så att de kan påverka sina liv i rätt riktning? Under denna workshop får ni möjlighet att sitta i er arbetsgrupp och arbeta med frågor som dessa.

För unga

FÖRELÄSNING – VAD ÄR DEMOKRATI? VARFÖR DEMOKRATI? – 60 min.
Demokrati är ett styrelseskick som hela tiden förändras. Vad innebär egentligen demokrati för dig som ung? Genom diskussionsfrågor definiera vi tillsammans vad demokrati är och lyfter fram din möjlighet till delaktighet. Vidare synliggör vi demokratins fördelar och hur det är kopplat till det globala perspektivet.

WORKSHOP – MIN RELATION TILL MIN OMVÄRLD – 30 min.
Hur uppfattar du din omgivning och hur uppfattar den dig? Vi pratar blanda annat om hur vi kan uppfattas genom olika sätt att kommunicera och huruvida detta kan påverka din vardag.

WORKSHOP – MINA VÄRDERINGAR UTIFRÅN EN DEMOKRATISK VÄRDEGRUND – 60 min.
Här får ni möjlighet att själv prata om vad ni tycker är viktigt i ett demokratiskt sammanhang. Genom övningar och diskussioner lyfter vi era värderingar.

WORKSHOP – MINA VERKTYG FÖR PÅVERKAN – 60 min.
Här tittar vi på olika tillvägagångssätt du som ung kan använda dig av för att påverka din vardag och samhället. Varje deltagare får möjlighet att berätta hur hen ser på sin möjlighet att påverka både på individ- och samhällsnivå.

WORKSHOP – MIN RÖST – 120 min
Hur ser du som ung på din omvärld och vad är demokrati för dig? Under detta tillfälle ska vi tillsammans komma på vad vi skulle vilja säga till Sveriges politiker. Vi pratar också om vad demokrati är för dig som ung.

Omdömen

Socialtjänsten
”Bra upplägg, spännande o lärorika föreläsningar. Bra övning som utmanade oss, Tydlig koppling till vårt arbete.”

”Föreläsningarna ligger i framkant i vad som händer inom området. ”

”Att få fördjupad kunskap och tankar om hur man kan jobba förebyggande.”

Kriminalvård
”Påminnelsen att ställa frågor som fångar upp problematiken.”

”Grundläggande kunskap och det avdramatiserande förhållningssättet till att närma sig problematiken i praktiken.”

”Jag fick en massa idéer som kommer att användas i mitt yrke. Bra info + kunskap. Bra! Mycket bra!”

Civilsamhälle
”Det var super!! Så mycket kunskap med bra och tydliga exempel som gjorde att jag kände att även om vi pratar om komplexa frågor och processer blev information och förståelse tillgänglig.”

Studenter
”Att föreläsaren hade flera talande och praktiska exempel som illustrerade de teoretiska aspekterna av radikalisering och våldsbejakande extremism. Det var tydligt att föreläsaren hade mycket erfarenhet och var villig att dela med sig av denna! Superintressant föreläsning!”

Skolelever
”Man får yttra sig om vad man tycker, inte bara lyssna. Det leder till mer nyttig diskussion.”

”Uppmärksammar problemen i vårt samhälle och väcker tankar om hur vi kan lösa dom”

”Jag vågar tro på ett bättre samhälle efter denna lektion”